Obchodní společnost

IHR-TECHNIKA s.r.o.

Boleslavská 902
29306 Kosmonosy
Czech republic
IČ: 49827847

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 34366
 

Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky se vztahují jen a pouze na všechny nabídky zboží, objednávky zboží, dodávky zboží a dohody s firmou -IHR-TECHNIKA s.r.o.,  pokud není a nebylo písemně dohodnuto jinak.

 

Způsob objednání:
Zboží je možno objednat osobně, telefonicky, poštou, e-mailem nebo e-shopem firmy -IHR-TECHNIKA s.r.o. . Řádná objednávka musí bezpodmínečně obsahovat veškeré identifikační údaje o odběrateli - fakturační, popř. dodací adresu, IČO , DIČ, e-mail, telefonní kontakt, požadovaný termín dodání, způsob dopravy, způsob platby za zboží. Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odesláním objednávky. Jedinou vyjímkou je vyprodání zásob. Cenové návrhy a dodací podmínky jsou oboustranně závazné až na základě potvrzení obou smluvních stran. Případné následné změny, úpravy nebo stornování vzájemně potvrzené objednávky lze provést pouze po dohodě prodávajícího s kupujícím.

 

Termín dodání zboží dle objednávky: 
Dodáním objednaného zboží se rozumí jeho osobní předání, doručení na místo určení firmou -IHR-TECHNIKA, nebo jeho předání dopravní společnosti na přepravu místa určení dle objednávky. Pokud je objednané zboží skladem, je garantován dodací termín od 1 do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud zboží na skladě není, může se termín pro doručení prodloužit dle dohody.

 

Doprava zboží:
Doprava je zajišťována přepravní společností nebo možnost osobního odběru. U zásilek v hodnotě vyšší než 3.999,– Kč bez DPH, je dopravné a balné zdarma. U zásilek v hodnotě nižší než 3.999,– Kč bez DPH, je dopravné a balné účtováno na faktuře spolu se zbožím. Cena dopravného a balného je standardně celkem 99,- Kč bez DPH. V případě platby dobírkou je k dopravnému a balnému připočítán poplatek za dobírku a tímto činí celková častka dopravného 120,-Kč bez DPH. Pakliže dojde v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek , hodnoty objednaného zboží se následně sčítají, a dopravné a balné je účtováno pouze u jedné z objednávek. Cena za dopravu a balné do jiných zemí a u objemově a hmotnostně větších zásilek  je dopočítávána individuálně dle ceníku přepravní společnosti a cena v automatické objednávce v našem e-shopu v tomto případě není platná.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující povinen překontrolovat obsah a popřípadě s přepravcem sepsat reklamační protokol.

 

Platební podmínky:
Datem platby se rozumí den, kdy byl bance objednavatele doručen neodvolatelný platební příkaz, příslušná finanční částka byla předána poštovnímu úřadu k odeslání, nebo byla předána v hotovosti zástupci společnosti . Standardní splatnost faktury za dodané zboží je 10 dní. U nových zákazníků platí pravidlo, že první tři platby za zboží nebo služby se budou realizovat zálohovou fakturou nebo dobírkou. Jiné platební podmínky je možné projednat s obchodním zástupcem společnosti . Zboží hrazené fakturou se splatností, je dodáváno pouze smluvním odběratelům. 

 

Reklamace, vrácení zboží a odstoupení od smlouvy:
Vrácení zboží, zakoupeného prostřednictvím našeho e-shopu, je možné vrátit do 14 dnů po obdžení zboží a to bez udání důvodu a výhradně pokud je zboží nepoužité a bez zjevného poškození a plně funkční. Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dní. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Současně lze cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Je ovšem nutné o tomto postupu zákazníka informovat. Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu pak platí kupující, který musí být poučen. V opačném případě to hradí prodávající. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatnit do 5 dnů od dodání zboží prodávajícím a převzetí zboží kupujícím. Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou, uvést druh reklamovaného zboží, termín dodávky, kopii nebo originál nákupního dokladu (faktura, dodací list), popis vady, případně přiložit fotodokumentaci. Tyto náležitosti urychlí proces reklamace. Zákonná lhůta pro záruku na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak nebo pokud to není zboží podlehající zkáze, apod. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Nově může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

 

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Veškeré osobní údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

 

Prohlášení o shodě:
Ujišťujeme Vás, že na výrobky námi dodané, stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. bylo uděleno prohlášení o shodě.

Návody k použití:
Veškeré naše dodávané zboží obsahuje v dodávce také návod k použití. Pokud nebude návod k použití v češtině v balení obsažen, není toto chybou společnosti. Na vyžádání Vám bude návod k použití zaslán poštou nebo emailem.

 

Technické poradenství:
Poradenská a konzultační služba je Vám k dispozici na telefonních číslech mezi 8 – 17 hodinou od pondělí do pátku, po dohodě i jindy. ( Předvedení našeho prodejního sortimentu je možné jak v kamenném obchodě, tak i u Vás na provozovně, ale i na jiném místě dle předchozí dohody. Naše společnost Vám po dohodě předvede jakékoliv zboží ze svého sortimentu.

 

Další ujednání:
Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku společnosti -IHR-TECHNIKA s.r.o.. V případě neuhrazení závazků kupujícím si společnost  vyhrazuje právo odebrat zpět zboží do výše dluhu včetně příslušenství.